Naše koně

Ureka Z.

(7.2.1998)
Lammert 260 Preferent Bjinse 241 Gerke

Age

Eereprijs Model Preferent

Pinksterblom Ster

Ritske Preferent

Diena Ster

Trynie Model Preferent Evert

Nanne

Minkje Model

Lisck Ster

Oene

Hinke Model Preferent

Welmoed Fan Kahool Tamme Jochem

Mark Preferent

Ottsje Ster Preferent

Lawine Ster

Dagho

Berke Ster Preferent

Geartske Fan Synaeda Ster Oege Preferent

Wessel Preferent

Wieske Ster Preferent

Noortje v.d. Ringdam Ster Preferent

Tsjalling

Wyldepust Ster Preferent